spot_img
HomeHealthThe DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US

The DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US

Lawnsiad Sefydliad DPJ o lyfrau plant hanfodol

DPJ founder Emma’s youngsters – Trystan, Mali & Erin 
Plant Emma, sylfaenydd DPJ – Trystan, Mali ac Erin

On Tuesday 10 October 2023, World Psychological Well being Consciousness Day, The DPJ Basis shared their first collection of therapeutic youngsters’s image books the “Dan Y Bont” collection with faculties throughout Wales.

The DPJ Foundation, based in 2016, helps the psychological well being of agricultural communities throughout Wales, offering a 24/7 helpline ‘Share The Load’. This contains supporting those that are bereaved and are experiencing grief.

Ar ddydd Mawrth 10fed o Hydref, 2023, Diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl y Byd, rhannodd Sefydliad DPJ, gydag ysgolion ledled Cymru, llyfrau “Dan Y Bont”, eu cyfres gyntaf o lyfrau lluniau therapiwtig i blant.

Mae Sefydliad DPJ, a sefydlwyd yn 2016, yn cefnogi iechyd meddwl cymunedau amaethyddol ar attracts Cymru, gan ddarparu llinell gymorth 24/7 ‘Rhannwch y Baich’. Mae hyn yn cynnwys cymorth i’r rhai hynny sydd wedi cael profedigaeth ac sy’n galaru.


The thought for this challenge got here from the DPJ Basis’s charity supervisor, Kate Miles. Kate acknowledged the rising want for bereavement assist for youngsters in rural communities, particularly these in agriculture and sometimes discovered dad and mom turning to the DPJ Basis for help when their youngsters had been grappling with the complexities of grief. Due to a grant from the Welsh Authorities’s Bereavement Assist Fund, the charity was in a position to create a set of three books particularly tailor-made to primary-age youngsters, aiming to offer them with much-needed assist throughout tough instances. Fundraising from throughout the agricultural group has enabled the DPJ Basis to put books inside faculties and libraries throughout the nation. Kate mentioned:

“We all know that everybody will expertise bereavement in some unspecified time in the future, and coping with this as a baby will be tough. We needed to assist dad and mom, grandparents and lecturers to have conversations that may allow their youngsters to cope with typically overwhelming emotions. We all know that it’s onerous to assist your baby while attempting to face your personal loss so we needed to supply one thing that will assist.”

Lluniwyd y prosiect yn dilyn awgrymiadau Kate Miles, rheolwr elusen Sefydliad DPJ, a oedd wedi adnabod yr angen cynyddol am gefnogaeth profedigaeth i blant mewn cymunedau gwledig, yn enwedig cymunedau amaethyddol. Roedd hello’n aml yn gweld rhieni’n troi at Sefydliad DPJ am assist pan roedd eu plant yn brwydro gyda chymhlethdodau galar. Diolch i grant oddiwrth Gronfa Cynnal Profedigaeth Llywodraeth Cymru, fe’m galluogwyd ni i greu casgliad o dri llyfr a deilwrwyd yn arbennig ar gyfer plant oed cynradd, gan anelu at ddarparu’r gefnogaeth sydd mawr ei hangen arnynt yn ystod dyddiau tywyll. Mae gwaith codi arian yn y gymuned amaethyddol wedi galluogi Sefydliad DPJ i osod llyfrau mewn ysgolion a llyfrgelloedd ar attracts y wlad. Dywedodd Kate:

“Mae pawb yn dioddef profedigaeth ar ryw adeg. Gall delio â hyn pan yn blentyn fod yn anodd. Roeddwn am gefnogi rhieni, neiniau a theidiau ac athrawon i gynnal sgyrsiau a allai alluogi eu plant i ddelio â theimladau sydd, yn aml, yn gwbl llethol. Deallwn ei fod yn anodd cefnogi’ch plentyn tra’n ceisio wynebu’ch colled eich hun, felly roeddwn am gynnig rhywbeth a allai fod o gymorth”.


The DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US Obtain US

Collaborating with the devoted staff at Green Wellies Publishing in Builth Wells, the Charity’s founder, Emma O’Sullivan alongside Kate, labored to put the foundations for these tales. Anwen Nicholls and Kenneth Rees then skilfully crafted the phrases and illustrations to carry these concepts to life.


The Dan Y Bont collection revolves across the lives of three youngsters in a small village, every of whom has skilled a unique sort of loss—whether or not it is the passing of a grandparent, the sudden lack of a sibling, or the tragedy of a mother or father’s suicide. These books method these delicate matters with nice care and in a child-friendly method, providing youngsters explanations and options for transferring ahead whereas reinforcing the message that it is okay to not really feel okay throughout such tough instances.


Wrth gydweithio’n agos gyda thîm cyhoeddi ymroddgar Inexperienced Wellies yn Llanfair ym Muallt, aeth Emma O’Sullivan, sylfaenydd yr elusen, a Kate ati i ddatblygu seiliau cysyniadol y llyfrau hyn. Yna, defnyddiwyd expertise creadigol Anwen Nicholls a Kenneth Rees i ysgrifennu a darlunio’r storïau er mwyn rhoi bywyd i’r syniadau hyn.

Troella gyfres Dan Y Bont o gwmpas bywydau tri o blant mewn pentref bach, ac mae pob un ohonynt wedi dioddef colled wahanol – p’un ai bod hynny’n farwolaeth tadcu neu famgu, colli brawd neu chwaer yn sydyn neu hunan-laddiad trasig rhiant. Mae’r llyfrau hyn yn trafod y themáu sensitif hyn gyda gofal mawr ac mewn boring cyfeillgar i blant wrth gynnig esboniadau ac awgrymiadau ynghylch symud ymlaen, tra’n atgyfnerthu’r neges ei fod yn iawn i beidio â theimlo’n iawn mewn cyfnodau mor anodd.


Emma, who can be a main faculty instructor, established The DPJ Basis after dropping her husband Daniel Picton-Jones to suicide. Emma’s private experiences together with her personal youngsters following the lack of Daniel served as inspiration for these books. Emma says:

“I’m so happy with what we’ve achieved with these books, alongside the staff at Inexperienced Wellies. When Mali and Trystan misplaced their dad, there was little assist for them so to now see these books obtainable for youngsters who’re experiencing grief is fantastic. As a instructor, I see the impression of books each day and I’m glad we are able to now contribute to that with our personal books.”


Sefydlodd Emma, sydd hefyd yn athrawes ysgol gynradd, Sefydliad DPJ wedi iddi golli ei gŵr, Daniel Picton-Jones, drwy hunanladdiad. Hysbrydolodd profiadau personol Emma gyda’i phlant ei hun yn dilyn colli Daniel i fynd ati i lunio’r llyfrau hyn. Dyma oedd gan Emma i’w ddweud:

“Dw i mor falch o’r hyn ‘rydym ni, ochr yn ochr â’r tîm yn Inexperienced Wellies, wedi’i gyflawni. Pan gollodd Mali a Thrystan eu tad doedd fawr o gefnogaeth ar gael iddynt, felly mae’n hyfryd gweld bod y llyfrau hyn ar gael i blant sy’n galaru. Fel athrawes, gwelaf yn ddyddiol effaith llyfrau a dw i mor falch ein bod yn gallu cyfrannu at hynny gyda’n llyfrau ni’n hunain”.

The DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US Obtain US


Books have been distributed to over 160 faculties proper throughout the nation together with an accompanying meeting that’s obtainable in each English and Welsh and which will be delivered to introduce the books and open the dialog round bereavement and psychological well being. Assemblies shall be delivered in some faculties by the DPJ Basis’s Regional Champion volunteers, together with one by Mali, Emma’s daughter, who had additionally fundraised alongside together with her brother Trystan and pals Reuben, Freddie and Isla who’re additionally serving to to distribute the books. Mali mentioned:

“When mum advised us in regards to the books, all of us determined to needed to fundraise to verify we might get these books out to varsities. We didn’t have something like this after we misplaced dad so it’s good that different youngsters and households can use the books to assist.”

Trystan mentioned “I actually preferred having the ability to look in a ebook and see one other baby who had misplaced their dad too and was in a position to get assist and perceive what occurred. I feel they are going to be actually good for different youngsters who’ve been by means of the identical factor as me.”

Mae llyfrau wedi’u dosbarthu i dros 160 o ysgolion ar attracts y wlad, ynghyd â gwasanaethau boreuol cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Mae modd eu defnyddio i gyflwyno’r llyfrau a dechrau’r sgwrs am brofedigaeth ac iechyd meddwl. Cafodd rhai o’r gwasanaethau eu cyflwyno yn yr ysgolion gan wirfoddolwyr Pencampwyr Rhanbarthol Sefydliad DPJ, gan gynnwys un gan Mali, merch Emma, a oedd hefyd wedi bod yn codi arian yng nghwmi ei brawd Trystan a’i ffrindiau Reuben, Freddie ac Isla, sydd hefyd yn helpu dosbarthu’r llyfrau. Dyma a oedd gan Mali i’w ddweud:

“Pan soniodd mam am y llyfrau, roedd pob un ohonom wedi penderfynu ein bod am godi arian i wneud yn siwr bod y llyfrau hyn yn cyrraedd ysgolion. Doedd dim byd tebyg ar gael i ni pan gollon ni Dad. Felly, mae’n braf bod plant a theuluoedd eraill yn gallu defnyddio’r llyfrau i’w helpu”.

Dywedodd Trystan “Roeddwn wir yn hoffi darllen am blentyn arall a oedd hefyd wedi colli ei dad a chael assist yn ogystal â deall yr hyn a oedd wedi digwydd. Dw i’n credu y byddant yn dda iawn ar gyfer plant eraill sydd wedi profi’r un sefyllfa”.


The DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US Obtain US


The charity was dedicated to creating the books obtainable in each English and Welsh to make sure widespread accessibility and Welsh books are presently within the print stage.

Anwen Nicholls and Ken Rees of Inexperienced Wellies Publishing are proud to have labored on these books. They mentioned:

“We hope that the books supply some assist to households when they’re going through unhappiness, and seeking to discover photos and phrases to assist make sense of the difficult instances of their lives. It has been an honour and nice accountability working with the DPJ on this challenge, and we want to lengthen our thanks for being tasked with this essential piece of labor.”

Roedd yr elusen wedi’i hymrwymo i sicrau bod y llyfrau ar gael yn Gymraeg a Saesneg, fel eu bod yn hygyrch i bawb, ac mae’r fersiynau Cymraeg yn nwylo’r argraffwyr ar hyn o bryd.

Mae Anwen Nicholls a Ken Rees o gwmni cyhoeddi Inexperienced Wellies yn falch eu bod wedi gweithio ar y llyfrau hyn. Dyma oedd ganddynt i’w ddweud:

“Rydym yn gobeithio y bydd y llyfrau’n cynnig rhywfaint o gymorth i deuluoedd pan y maen nhw’n wynebu tristwch, ac yn chwilio am luniau a geiriau sy’n helpu gwneud synnwyr mewn cyfnodau heriol yn eu bywydau. Mae wedi bod yn anrhydedd a chyfrifoldeb mawr i weithio gyda DPJ ar y prosiect hwn, ac hoffwn estyn ein diolch iddynt am gael y fraint o weithio ar y darn pwysig yma o waith”.


Because the week commencing Tenth-Sixteenth October was additionally ‘Ag Psychological Well being Week’, it’s an essential alternative for the charity to spotlight the assist obtainable for psychological well being in agriculture, together with round bereavement. Kate was eager to spotlight that the books are only one side of the assist obtainable from the DPJ Basis:

“All of us cope in another way with loss and for those who want a bit of additional assist, we’re right here on the DPJ Basis to pay attention and to assist, together with with counselling and different remedy. We’ve got developed some details about the sensible points of a demise in agriculture and hope that this together with these books will assist make issues if not simpler, then rather less onerous. We even have developed free coaching for these locally who need to assist others with their bereavement.”

Gan fod wythnos y 10fed – 16eg o Hydref hefyd yn ‘Wythnos Iechyd Meddwl Amaeth’, mae’n gyfle pwysig i’r elusen i amlygu’r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer iechyd meddwl mewn amaeth, gan gynnwys profedigaeth. Roedd Kate yn awyddus i ddweud bod y llyfrau ond yn un agwedd o’r gefnogaeth sydd ar gael gan Sefydliad DPJ:

“Mae pawb yn ymdopi â cholled mewn gwahanol ffordd ac, i’r rhai hynny sydd angen ychydig mwy o assist, rydym yma yn Sefydliad DPJ i wrando a chefnogi, gan gynnwys cynnig cwnsela a therapi arall. Rydym wedi datblygu peth gwybodaeth ynghylch yr agweddau ymarferol yn dilyn marwolaeth ym myd amaeth, ac yn mawr obeithio y bydd hyn, ynghyd â’r llyfrau, yn gwneud pethau’n ychydig llai anodd, os nad yn haws. Rydym hefyd wedi datblygu hyfforddiant am ddim i’r rhai hynny yn y gymuned sydd am gefnogi eraill sydd wedi dioddef profedigaeth”.

The DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US Obtain US


To seek out out extra about The DPJ Basis, their image ebook launch and their providers, make certain to observe them on social media. Yow will discover them on Fb, Instagram, LinkedIn, X, Snapchat and TikTok.

In the event you imagine that particular person youngsters or households in your faculty would profit from their very own copy of a ebook, please contact the DPJ Basis.

In the event you want psychological well being assist, you possibly can name them free on 0800 587 4262 or textual content them on 07860 048 799 (this quantity doesn’t settle for calls).


I wybod mwy am waith Sefydliad DPJ, y lansiad o’i llyfrau lluniau a’n gwasanaethau, gwnewch yn siwr eich bod yn ein dilyn ar gyfryngau cymdeithasol yr wythnos hon. Gallwch ddod o hyd i ni ar Fb, Instagram, LinkedIn, X, Snapchat a TikTok.

Os ydych o’r farn y byddai plant neu deuluoedd unigol yn eich hysgol yn elwa ar dderbyn copi personol o lyfr, cysylltwch â Sefydliad DPJ os gwelwch yn dda.

Os oes angen arnoch gefnogaeth iechyd meddwl gallwch ein ffonio’n ddi-dâl ar 0800 587 4262 neu anfon neges testun ar 07860 048 799 (nid yw’r rhif hwn yn derbyn galwadau).


The DPJ Basis launches important youngsters’s books Receive US Obtain US


#DPJ #Basis #launches #important #childrens #books

RELATED ARTICLES
Continue to the category

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments