spot_img
HomeHealthWythnos Iechyd Meddwl Plant - Gweithredu dros Blant | Youngsters's Psychological...

Wythnos Iechyd Meddwl Plant – Gweithredu dros Blant | Youngsters’s Psychological Well being Week – Motion for Youngsters Get hold of US

Prosiect Bownsio’n Ôl – Gweithredu dros Blant

Bouncing Again challenge – Motion for Youngsters

Arweinydd Iechyd Meddwl Gweithredu dros Blant

Motion for Youngsters Psychological Well being Lead


Fel drigolyn balch Powys ac arweinydd iechyd meddwl Gweithredu dros Blant yng Nghymru, mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant (6 – 12 Chwefror), yn amser pwysig i asesu’r gwaith gwych sy’n digwydd ym Mhowys ac ar attracts Cymru yn y maes iechyd meddwl plant. Er gwaethaf yr holl heriau sydd wedi’u dogfennu’n dda gyda CAMHS (Gwasanaeth Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed), mae lles meddyliol pobl ifanc yng Nghymru yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth i lunwyr polisi ac elusennau fel ei’n gilydd.

As a proud Powys resident and psychological well being lead for Action for Children in Wales, Youngsters’s Psychological Well being Consciousness Week (6 – 12 February), is a crucial second to evaluate the good work happening in Powys and throughout Wales within the area of kids’s psychological well being. Regardless of all of the nicely documented challenges with CAMHS (Little one & Adolescent Psychological Well being Providers), the psychological wellbeing of our younger individuals in Wales stays a prime precedence for coverage makers and charities alike.

Mae rhaglen ymchwil ddiweddar a ariannwyd gan lywodraeth y DU wedi canfod bod chwarter merched a bron i un o bob 10 bachgen yn dangos arwyddion o iselder yn 14 oed, mae’r amodau hyn sy’n cyfyngu ar fywyd ac yn wanychol yn dod yn fwy a fwy cynhenid yn nhirwedd bywydau ein plant.

With a current UK authorities funded analysis programme discovering 1 / 4 of women and almost one in 10 boys present indicators of despair on the age of 14, these life-limiting and debilitating situations have gotten increasingly more ingrained within the panorama of our youngsters’s lives.

Mae rhaglen llythrennedd iechyd meddwl y Guide ym Mhowys a drost Cymru wedi bod yn rhan allweddol o’n dulliau iechyd meddwl. Roeddwn yn falch iawn o gyhoeddi’r boring arloesol hwn yn 2018. Wedi ei ddatblygu yng Nghanada, mae’r Information wedi gael ei anelu at fyfyrwyr blwyddyn 9 ac mae’n darparu set gyflawn o adnoddau ar-lein sydd wedi ei phrofi i gynyddu dealltwriaeth o iechyd meddwl ac anhwylderau meddwl, i leihau stigma salwch meddwl ac yn cynyddu’r gallu i geisio cymorth, ymhlith myfyrwyr ac athrawon.
The Guide mental health literacy programme in Powys and throughout Wales has been a key part in our psychological well being approaches. I used to be very proud to launch this modern method in 2018. Developed in Canada, The Information is aimed toward yr 9 college students and gives a whole set of on-line assets confirmed to extend the understanding of psychological well being and psychological problems, lower the stigma of psychological sickness and improve the power to hunt assist, amongst college students and academics.

Wythnos Iechyd Meddwl Plant - Gweithredu dros Blant | Youngsters's Psychological Well being Week - Motion for Youngsters Get hold of US Obtain US
Welsh Rugby Union (WRU) prosiect | challenge


Mae’r cynllun wedi ei gydnabod a’i gefnogi ar lefel Llywodraeth Cymru ac roeddwn i wrth fy modd ein bod ni yn arwain y ffordd o ran gwella gwybodaeth ac ymwybyddiaeth iechyd meddwl myfyrwyr blwyddyn 9 pan fydd hyd oes analysis o anhwylderau iechyd meddwl yn dechrau cynyddu’n aruthrol. Yr allwedd yma yw addysgu llythrennedd iechyd meddwl i myfyrwyr a employees.

The scheme has been recognised and backed at Welsh Authorities stage and I used to be thrilled we had been main the best way in enhancing the psychological well being information and consciousness of yr 9 college students when the lifespan wherein diagnoses of psychological well being problems begins to extend dramatically. The important thing right here is instructing psychological well being literacy to each college students and employees.

Mae gwybod beth yw’r ffordd orau o gael a chynnal iechyd meddwl da, a beth i’w wneud os ydyn nhw, fel llawer o bobl, neu eu ffrindiau a’u teulu yn profi anawsterau, yn gadarnhaol nid yn unig am eu cyflawniad addysgol presennol ond hefyd am eu bywydau yn y dyfodol y tu hwnt i gatiau’r ysgol. Mae’r galw wedi bod yn uchel iawn am y gwasanaeth hwn, ac roeddem yn falch iawn o gymerud y gwasanaeth hwn, am ddim, ar-lein i weithwyr proffesiynol a chymunedau yn ystod, ac ers pandemig Covid a waethygodd yr heriau emosiynol ac iechyd meddwl i’n pobl ifanc.

Realizing how greatest to acquire and keep good psychological well being and what to do if, like many individuals, they or their family and friends expertise difficulties, is optimistic not only for their present instructional achievement but additionally for his or her future lives past the college gates. Demand has been very excessive for this service, and we had been very proud to take this service, freed from cost, on-line for professionals and communities throughout and for the reason that Covid pandemic that exacerbated the emotional and psychological well being challenges for our younger individuals.

Hefyd ym Mhowys, mae ein gwasanaeth Anghenion Ychwanegol Cymunedol Powys ar gyfer plant gydag anableddau wedi bod yn gweithio gyda’r URC lleol i ddarparu sesiynau chwaraeon cynhwysol i bobl ifanc yn “Welshpool”, gyda grŵp ychwanegol wedi cychwyn yn y “Newtown” yn ddiweddar. Mae’n rhan o bartneriaeth gyffrous sy’n datblygu rhwng URC a Gweithredu dros Blant a fydd yn gweld llawer mwy o’n pobl ifanc yn elwa drost Cymru yn y blynyddoedd i ddod. Mae ymateb y bobl ifanc sy’n cymryd rhan wedi bod yn wych i’w weld ac mae bellach yn rhan werthfawr o’r wythnos wrth iddynt elwa’n fawr o ymarfer rhyngweithiol gyda’u ffrindiau.

Additionally in Powys, our Powys Neighborhood Extra Wants (PCAN) service for kids with disabilities has been working with the native WRU to supply inclusive sports activities periods for younger individuals in Welshpool, with and extra group just lately beginning up in Newtown. It is a part of an thrilling growing partnership between WRU and Motion for Youngsters that can see many extra of our younger individuals profit throughout Wales in coming years. The response of the younger individuals participating has been good to see and it’s now a cherished a part of the week as they profit vastly from interactive train with their pals.

Felly, mae Gweithredu dros Blant yn darparu gwasanaethau iechyd meddwl arloesol yng Nghymru. Rydym hefyd yn darparu Rhaglen y “Blues” ar attracts Cymru mewn ysgolion uwchradd gyda pobl ifanc yn eu harddegau sy’n dangos arwyddion cynnar o broblemau iechyd meddwl. Mae’r rhaglen wedi cael ei dderbyn yn dda iawn, ac mae’r galw gan ysgolion unwaith eto wedi bod yn uchel.

So, Motion for Youngsters actually is on the vanguard of offering modern psychological well being companies in Wales. We’re additionally delivering the Blues Programme throughout Wales in secondary colleges with for youngsters who present early indicators of psychological well being issues. The programme has been very nicely acquired and the demand from colleges has once more, been excessive.
Wythnos Iechyd Meddwl Plant - Gweithredu dros Blant | Youngsters's Psychological Well being Week - Motion for Youngsters Get hold of US Obtain US
Welsh Rugby Union (WRU) prosiect – Trallwng | challenge – Welshpool

Yn ogystal â llwyddiant y Blues, mae rhaglenni ‘On Goal a Bouncing Again’ (Bownsio’n Ôl), sy’n cynnwys ymarfer corff yn y sesiynau dosbarth, wedi bod yr un mor boblogaidd ac effeithiol, maent yn dangos llwybr trwy gyfnod a gall fod yn heriol iawn. Mae cael ein pobl ifanc i deimlo’n gyfforddus i siarad am eu hemosiynau ac rhoi’r wybodaeth, y sgiliau a’r supply iddynt i ddeall a rheoli eu hemosiynau’n nicely yn hanfodol.

Such has been the success of the Blues, sister programmes On Goal and Bouncing Again, that incorporate bodily train into the classroom periods, have proved equally widespread and efficient whereas exhibiting a path by what could be very difficult occasions. Getting our younger individuals to really feel snug speaking about their feelings and equipping them with the information, abilities and instruments to higher perceive and handle their feelings is crucial.

Mae’n bwysig dweud nad ydym byth yn anghofio rhieni a’r teulu ehangach yn Gweithredu dros Blant. Yng Nghymru, mae ein gwasanaeth Father or mother Speak Cymru yn drysorfa o adnoddau i rieni, ac iechyd meddwl a lles yw’r cynnwys mwyaf poblogaidd ar y wefan. Yn ogystal â’r deunydd cynhwysfawr ar y we, mae sgwrsio ar-lein un-i-un ar gael gyda hyfforddwr magu plant profiadol. Maent ar gael yn y Gymraeg ag yn Saesneg, mae’r gwasanaeth gwych hwn i gyd am ddim, ac nid oes unrhyw bwnc yn rhy fawr, rhy fach, nac yn gwilydd i’w drafod.

It is essential to say we always remember mother and father and the broader household at Motion for Youngsters. In Wales, our Father or mother Speak Cymru service is a treasure trove of assets for fogeys, with psychological well being and wellbeing probably the most accessed content material on the web site. Along with the excellent net materials, there’s a one-to-one on-line chatting facility out there with an skilled parenting coach. Out there in each Welsh and English, this good service is all free, and no matter is just too large, small, or embarrassing to broach.

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl Plant yn llwyfan perffaith i danlinellu ein hymrwymiad i iechyd meddwl a lles ein plant, pobl ifanc a’u teuluoedd. Rydym benderfynol o ymgyrchu dros newid a gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau canlyniadau gwell gan ein bod yn delio gyda materion cymhleth sy’n effeithio ar ein teuluoedd o ddydd i ddydd. Mae hwn yn waith eang a chynhwysfawr ac nid ydym byth yn sefyll yn llonydd.
Youngsters’s Psychological Well being Consciousness Week is the proper platform to underline our dedication to the psychological well being and wellbeing of our youngsters, younger individuals and their households. We’re pushed by campaigning for change and dealing with Welsh Authorities to safe higher outcomes as we’re within the entrance line coping with a variety of advanced points affecting our households day in and day trip. That is work is wide-ranging and complete and we by no means stand nonetheless.

#Wythnos #Iechyd #Meddwl #Plant #Gweithredu #dros #Blant #Childrens #Psychological #Well being #Week #Motion #Youngsters

RELATED ARTICLES
Continue to the category

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments